Finansowanie CRM ze środków UE Działanie 8.1

admin, 25 lutego 2013

Finansowanie CRM ze środków UE – Kto? Ile? Kiedy? Jak?

Każda inwestycja B2B wiąże się z dokładnym zaplanowaniem budżetu i harmonogramu wydatków. Nie inaczej jest w przypadku systemów do zarządzania relacjami z klientem. Mimo że zyski z prawidłowego wdrożenia CRM wielokrotnie zwracają poniesione nakłady, rachunek ekonomiczny jest bezlitosny – coraz częściej koszty implementacji systemu to „być albo nie  być” inwestycji, a pozafinansowe czynniki schodzą na dalszy plan. Rozwiązaniem finansowego problemu mogą być dotacje unijne na 2013 rok, po raz ostatni dostępne dla polskich firm.

Przedsiębiorcy mogą skorzystać z dwóch form finansowego wsparcia: działania 8.1 oraz 8.2. To dotacje przeznaczone na e-usługi oraz wsparcie sektora B2B, czyli m.in. inwestycje związane z implementacją systemu do zarządzania relacjami z klientem.  Decydując się na dofinansowanie na system CRM, jednocześnie bierze się udział w dwóch poważnych przedsięwzięciach, które wymagają profesjonalnego i dokładnego rozeznania w ofercie rynkowej. Jeśli oba projekty przeprowadzamy w oparciu o usługi firm zewnętrznych, najkorzystniej upiec dwie pieczenie na jednym ogniu i skorzystać z oferty przedsiębiorstw, które są w stanie wspólnie poprowadzić cały projekt, przy minimalnym  wkładzie klienta.

Podczas rozmów z potencjalnymi klientami staramy się podsuwać im rozwiązania, które są sprawdzone i bywają niekiedy kluczowe dla powodzenia inwestycji, w tym także sposoby na zdobycie funduszy na wdrożenie CRM. Aktywnie współpracujemy z profesjonalistami w dziedzinie pozyskiwania dotacji na inwestycje B2B i kojarzmy ich z naszymi Klientami. Korzystają na tym obie strony transakcji – my szybciej zdobywamy Klienta, a Klient zdobywa środki na sfinansowanie inwestycji.- wskazuje Daniel Nuszkiewicz z more7 Polska – firmy oferującej system CRM7

Działanie 8.1

Celem tego działania jest wspieranie gospodarki elektronicznej, czyli stymulowanie rozwoju rynku e-usług, poprzez wsparcie mikro- i małych przedsiębiorców. O unijne pieniądze można ubiegać się co najmniej rok po założeniu działalności. Dofinansowaniem w formie zaliczek i refundacji mogą być objęte projekty polegające bezpośrednio na świadczeniu e-usługi lub wytworzeniu produktów cyfrowych, koniecznych do świadczenia e-usługi.

E-usługa jest świadczona przez użycie technologii informacyjnych, za pomocą systemów teleinformatycznych w publicznych sieciach telekomunikacyjnych, bez jednoczesnej obecności stron w tej samej lokalizacji.

Źródło: Eureka Group

Źródło

Przedsiębiorstwo może uzyskać zwrot do 70% poniesionych kosztów uwzględnionych na liście tzw. kosztów kwalifikowanych. W przypadku inwestycji w CRM są to np. usługi doradcze lub informatyczne związane z zakupem systemu, wynagrodzenia zespołu wdrażającego CRM, opłacenie analizy przedwdrożeniowej, działania marketingowe związane z wdrożeniem, nabycie patentów, know-how itp., czy koszty przeszkolenia pracowników z obsługi systemu. Dokładna lista kosztów kwalifikowanych jest dostępna na stronie internetowej Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

Harmonogram naboru wniosków na oba działania w 2013 r.

  POIG Działanie 8.1 POIG Działanie 8.2
Nabór I 18.02.2013 – 01.03.2013 17.04.2013 – 30.04.2013
Nabór II 06.05.2013 – 17.05.2013 17.06.2013 – 28.06.2013
Nabór III 08.07.2013 – 19.07.2013

Źródło: Eureka Group

Działanie 8.2

Celem tego działania jest zwiększenie innowacyjności gospodarki poprzez wsparcie tworzenia przedsięwzięć biznesowych w formie elektronicznej. Wsparcie kierowane jest do mikro, małych lub średnich przedsiębiorstw. Obejmuje wdrażanie ICT w przedsiębiorstwach i tworzenie usług elektronicznych dla przedsiębiorstw oraz między przedsiębiorstwami (Business–to-Business). Służyć ma to wyrównaniu poziomu innowacyjności między polskimi i technologicznie rozwiniętymi, zagranicznymi firmami.

B2B (Business-to-Business) – należy przez to rozumieć relację usługową między współpracującymi przedsiębiorcami, realizowaną z wykorzystaniem systemów teleinformatycznych przeznaczonych do automatyzacji procesów biznesowych oraz koordynacji działań między tymi przedsiębiorcami.

Źródło: Eureka Group

 

Koszty kwalifikowane do działania 8.2 w odniesieniu do CRM to m.in. nabycie wartości niematerialnych i prawnych (patentów, licencji, know-how) na wdrożenie, zakup nowych środków trwałych w postaci infrastruktury technicznej, nabycie usług związanych z instalacją infrastruktury i oprogramowania CRM, zakup usług doradczych i analiz oraz sfinansowanie specjalistycznych szkoleń. Dotacja może stanowić od 40% do 70% wartości kosztów kwalifikowanych. Szczegóły na stronie internetowej Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

Udział w obu działaniach polega na przejściu przez etap formalnej oraz merytorycznej oceny projektu. W przypadku spełnienia wszystkich kryteriów formalnych w I etapie, projekt zostaje przekazany do oceny merytorycznej obligatoryjnej i fakultatywnej w II etapie. Oceniający sporządzają listę rankingową, na którą wpisywane są projekty, które uzyskały w trakcie oceny merytorycznej minimalną wymaganą liczbę punktów (co najmniej 60% maksymalnej liczby punktów). Firmy, które znajdą się na liście działania 8.1, otrzymają dotację do wykorzystania przez 24 m-ce w wysokości do 600 tys. PLN, jeśli e-usługa jest innowacyjna lub do 100 tys. PLN dla mniej innowacyjnych e-usług. Wysokość dotacji w ramach działania 8.2 wynosi do 2 mln PLN lub 200 tys €, w zależności od województwa, w którym działa firma.

Zarówno wdrożenie CRM jak i przystąpienie do jakiegokolwiek działania w ramach dofinansowań unijnych to złożone projekty, które wymagają dogłębnej analizy, najlepiej przy wsparciu doświadczonych ekspertów.

Postanowiliśmy połączyć obie kwestie i dokładnie omówić je na jednym spotkaniu – szkoleniu „CRM w praktyce”. Przedstawimy z praktycznego punktu widzenia proces i zakres prawidłowego wdrożenia, przeanalizujemy potencjalne pułapki inwestycji, przybliżymy proces ubiegania się o dotacje w ramach działania 8.1 i 8.2 oraz sposoby rozliczania dofinansowania. To da jasny obraz całego przedsięwzięcia. – podsumowuje D. Nuszkiewicz.

Na najbliższe szkolenie „CRM w praktyce” organizatorzy zapraszają 07.03.2013 r. Szczegóły na www.crm7.pl/szkolenia